Online TestScience

தாவர உலகம்

எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் - தாவர உலகம்

Congratulations - you have completed எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் - தாவர உலகம். You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
இது சாறுண்ணியின் எடுத்துக்காட்டு
A
பக்சீனியா
Question 2
அகர் அகர் இதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.
A
ஜெலிடியம்
Question 3
இது ஒரு பனை போன்ற ஜிம்னோஜ்பெர்ம்
A
சைகஸ்
Question 4
மனித சிறுநீரகத்தை தூய்மைபடுத்தும் ஆல்ஹா
A
குளோரெல்லா
Question 5
இரு வாழ்வி என அழைக்கப்படுவது.
A
பிரையோஃபைட்
Question 6
விட்டாகரின் வகைப்பாட்டில் ……………………………. மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
A
பூஞ்சைகள்
Question 7
பூஞ்சைகளில் ……………………………. இல்லை ஆதலால் இவற்றை தமக்கு வேண்டிய உணவைத் தாமே தயாரிக்க இயலாது.
A
பச்சையம்
Question 8
……………………. மற்றும் ……………………. முறைகளில் இனப்பெஃரக்கம் பூஞ்சைகளில் நடைபெறுகிறது.
A
பாலிலா, பாலின
Question 9
உடல் மைசீலியம் எனப்படும் …………………………… தொகுப்புகளால் ஆனது. ………………………… என்னும் பொருளால் மூடப்பட்டுள்ளது.
A
ஹைப்பாக்களின் , கைடின்
Question 10
சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் உயிர்க்காட்டிகளாக ………………………………… விளங்குகின்றன.
A
லைக்கன்கள்
Question 11
இதுவரை ……………………….. க்கும் மேற்பட்ட பூஞ்சை இன நோய்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
A
100000
Question 12
பென்சிலின் என்ற நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள் …………………….. என்னும் பூஞ்சையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.
A
பென்சிலியம்
Question 13
தாவரங்களை …………………………. தாவரங்கள் என்றும் …………………………. என்றும் இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம்.
A
பூக்கும் , பூவா
Question 14
சிகப்பு பாசியிலிருந்து …………………………… பெறப்படுகிறது.
A
ஜெலிடியம்
Question 15
பெரணிகள் ……………………….. காலத்தில்  இருந்து வாழ்ந்து வருகின்றன.
A
ஜீராசிக்
Question 16
விசிறி வடிவ இலைகளைக் கொண்டுள்ள பெரிய மரம்
A
சைகஸ்
Question 17
பூக்கும் தாவரங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய தொகுதிகளாக ……………………………….. உள்ளது.
A
ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்
Question 18
சைலம் , ஃபுளேயம் திசுக்கள் ………………………………. பணியை மேற்கொள்கின்றன.
A
கடத்தும்
Question 19
ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் ………………………… தாவரம் மற்றும் …………………………. என இரு வகைகளைக் கொண்டுள்ளது.
A
ஒரு வித்திலை, இருவித்திலை
Question 20
தன்னுடைய விதையினுள் ………………………… கொண்ட தாவரங்கள் இரு வித்திலை தாவரங்கள் என அழைக்கப்படும்.
A
இரு வித்திலை
Question 21
வெங்காயம் , தக்காளி ……………………………………… அல் பாதிப்படைகிறது.
A
பூஞ்டிசயால்
Question 22
உண்ணத் தகுந்த காளான்களுக்கு எ.கா.
A
அகாரிகஸ்,கம்பெஸ்ட்ரிஸ்,பைஸ்போரஸ்
Question 23
நச்சுத் தன்மையுள்ள காளான்களுக்கு எ.கா.
A
அமானிடா மஸ்காரியா,அமானிடா பல்லோய்ட்ஸ்
Question 24
நீலப்பாசி காணப்படும் நிறமி ………………………..
A
பைகோசயனின்
Question 25
கிளாமிடோமோனஸில் காணப்படும் வகுப்பு எது ………………………
A
குளோரோபைட்டா
Question 26
கிளாமிடோமோனசில் காணப்படும் சேமிப்பு உணவு பெயர் ……………….
A
ஸ்டார்ச்
Question 27
பூஞ்சைகளின் வகைப்பாட்டில் அல்லாதததைக் கண்டறிக.
A
சைகோமைகோட்டா
B
ஆந்த்தோசெரட்டே
C
ஆஸ்கோமைகோட்டா
D
யுடெரோமைகோட்டா
Question 28
பல செல்களாலான பூஞ்சைகள் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறிக.
A
ஈஸ்ட்
B
ரைசோபஸ்
C
அகாரிகஸ்
D
அஸ்பர்ஜீல்ஸ்
Question 29
நுண்ணுயிர் எதிர் பொருட்கள் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறிக.
A
ஸ்டெரெப்டோமைசின்
B
அகாரிகஸ் கம்பெஸ்ட்ரிஸ்
C
நியோமைசின்
D
கானாமைசின்
Question 30
கிரிப்டோகேமஸ் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறியவும்.
A
பாசிகள்
B
பிரையோபைட்டுகள்
C
ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
D
டெரிடோபைட்டுகள்
Question 31
பாசிகள் அல்லாதததைக் கண்டறிக.
A
ஆஸில்லடோரியா
B
கிளாமிடோமோனஸ்
C
சர்காஸம்
D
கோனிபெரேல்ஸ்
Question 32
பிரையோபைட்டுகள் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறிக
A
ஹெபாடிகே
B
பாலிசை போனியா
C
ஆந்த்தோசெரடேட்
D
மஸ்ஸை
Question 33
டெரிடோபைட்டுகளின் வகைப்பாடு அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறியவும்
A
ஸைலாப்சிடா
B
லைகோப்ஸிடா
C
மஸ்ஸை
D
ஸ்பீனாஸ்ஸிடா
Question 34
பொருத்துக
 1. 1) சைகோமைகோட்டா        அ) பெனிசிலியம்
 2. 2) ஆஸ்கோ மைகோட்டா     ஆ) ரொட்டி காளான்
 3. 3) பெசிடியா மைகோட்டா      இ) கோப்பை பூஞ்சை
 4. 4) யுடெரோ மைகோட்டா       ஈ) கணுவடி பூஞ்சை
A
4 1 2 3
B
3 2 1 4
C
2 3 4 1
D
1 4 3 2
Question 35
பொருத்துக
 1. 1) ஒற்றை செல்கள்      அ) மைக்கோரைசா
 2. 2) ஒட்டுண்ணிகள்        ஆ) ஈஸ்ட்
 3. 3) பூஞ்சை + பாசிகள்     இ) ரைசோபஸ்
 4. 4) சாறுண்ணிகள்         ஈ) பக்சீனியா
A
4 2 1 3
B
3 1 4 2
C
3 2 4 1
D
1 4 3 2
Question 36
பொருத்துக
 1. 1) உண்ணத் தகுந்த காளான்கள்        அ) பெனிசிலியம்
 2. 2) நச்சு காளாண்கள்                         ஆ) அகாரிகஸ் கம்பெஸ்ட்ரிஸ்
 3. 3) நுண்ணுயிர் எதிர் பொருள்           இ) எரிமோதீசியம் அஸ்ஃப்
 4. 4) வைட்டமின்கள்                             ஈ) அமானிடா மஸ்காரியா
A
2 4 3 1
B
3 1 4 2
C
4 1 2 3
D
4 3 2 1
Question 37
பொருத்துக
 1. 1) மனிதன்                  அ) எர்காட்
 2. 2) விலங்குகள்            ஆ) ஒவ்வாமை
 3. 3) தாவரங்கள்             இ) படர் தாமரை
 4. 4) அஸ்பரிஜில்லஸ்    ஈ) துருநோய்
A
4 2 3 1
B
1 3 4 2
C
2 4 1 3
D
3 2 4 1
Question 38
பொருத்துக.
 1. 1)  நீலப்பச்சைப் பாசிகள்      அ) சர்காஸம்
 2. 2) பச்சைப் பாசிகள்              ஆ) ஆஸில்லடோரியா
 3. 3) பழுப்பு பாசிகள்                 இ) பாலிசை போனியா
 4. 4) சிவப்பு பாசிகள்                ஈ) கிளாமிடோமோனஸ்
A
4 2 1 3
B
3 1 4 2
C
2 3 4 1
D
1 4 2 3
Question 39
பொருத்துக
 1. 1) உணவு           அ) லேமினிரியா
 2. 2) அகர் அகர்       ஆ) குளோரெல்லா
 3. 3) அயோடின்        இ) சர்க்காஸம்
 4. 4) விண்வெளியில்   ஈ) ஜெலிடியம் பயன்படும் பாசிகள்
A
4 1 2 3
B
3 4 1 2
C
2 3 4 1
D
1 4 3 2
Question 40
பொருத்துக
 1. 1) சைகடேல்ஸ்             அ) பைனஸ்
 2. 2) ஜிங்க்கோயேல்ஸ்    ஆ) நீட்டம்
 3. 3) கோனிபெரேல்ஸ்     இ) ஜிங்க்கோமைலோபா
 4. 4) நீட்டேல்ஸ்                ஈ) சைகஸ்
A
4 3 1 2
B
3 4 2 1
C
3 2 1 4
D
1 4 3 2
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 40 questions to complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button