Online Test

Group 4 VAO General Studies Model Test 5

Group 4 VAO General Studies Model Test 5

Congratulations - you have completed Group 4 VAO General Studies Model Test 5. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
தசைகளிலும் கல்லீரலிலும் காணப்படும் கூட்டு சர்க்கரை எது?
 1. A.ஸ்டார்ச் B. செல்லுலோஸ்
 2. C.கைட்டின் D. கிளைகோஜன்
The Polysaccharide found in liver and muscles is _________.
 1. A.Starch B. Cellulose
 2. C.Chaitin D. Glycogen
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 2
1822 ஆம் ஆண்டு சராபந்தி என்ற வரிகொடா போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார்?
 1. காந்தியடிகள்                B. வல்லபாய் பட்டேல்
 2. சித்தரஞ்சன் தாஸ் D. அம்பேத்கர்
The Sarabandi(No tax) campaign of 1922 was led by whom?
 1. Gandhji B. Vallabhai patel
 2. Chittaranjan Das D. Ambedkar
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 3
அசோகர் தூணை டெல்லிக்கு கொண்டுவந்த சுல்தான் யார்?
 1. குத்புதீன் ஐபக் B. ஜலாலுதீன் கில்ஜி
 2. பெரோஷா துக்ளக் D. பால்பன்
which sultan brought Ashoka’s pillar to Delhi?
 1. Qutub-ud-din Aibak
 2. Jallaudin khilji
 3. Firoshah Tuglugh
 4. Balban
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 4
பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு அமைவது இதற்கிடையில்  _____
 1. இரு இணையான பிளவுகளுக்கிடையில்
 2. இரு இணையான மடிப்புகளுக்கிடையில்
 3. இரு மேல் வளைவுகளுக்கிடையே
 4. இரு கீழ் வளைவுகளுக்கிடையே
Rift valley is formed between ______
 1. Parallel Faults B. Parallel Folds
 2. Anticlines D. Synclines
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 5
பொருத்துக.
 •     1) மேகர்கார் – 1) பின் ஹரப்பா காலம்
 •     2) அம்ரி – 2) மூத்த ஹரப்பா காலம்
 •     3) காலிபங்கன் – 3) ஆரம்ப ஹரப்பா காலம்
 •     4) லோத்தல் – 4) முன் ஹரப்பா காலம்
 
 1. 4     3     2    1
 2. 2     1     4     3
 3. 3     2     1     4
 4. 1    3     4      2
Match the following.
 • 1) Mehargarh – Late Harappan phase
 • 2) Amri – Mature Harappan phase
 • 3) Kalibangan – Early Harappan phase
 • 4) Lothal – Pre Harappan phase
a    b    c    d
 1. 4     3     2    1
 2. 2     1     4     3
 3. 3     2     1     4
 4. 1    3     4      2
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 6
பின்வருபவர்களுள் இந்திய குடிமைப் பணியில் இருந்து ஆங்கிலேயரால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட இந்திய தலைவர் யார்?
 1. சத்தியேந்திரநாத் தாகூர்
 2. சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
 3. R.C.தத்
 4. சுபாஷ் சந்திரபோஸ்
Which of the following Indian leader was dismissed by the British from the Indian civil service?
 1. Sathyendranath Tagore
 2. Surendranath Banerji
 3. R.C.Dutt
 4. Subhash Chandra Bose
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 7
எந்த வைட்டமின் உதவியால் எரித்ரோசைட்டுகள் முதிர்ச்சி அடைகின்றன?
 1. A.வைட்டமின் B12             B. வைட்டமின் B9
 2. C.வைட்டமின் B6            D. வைட்டமின்  E
The process of maturation of erythrocytes is due to ____.
 1. Vitamin B12 '
 2.  Vitamin B9
 3. Vitamin B6
 4. Vitamin E
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 8
பின்வருவனவற்றுள் சரியானதை தேர்ந்தெடு.
 •     1)  70S வகை ரைபோசோம்கள் அனைத்து புரோகேரியாட்டுகளிலும் காணப்படுகிறது.
 •     2)  80S வகை ரைபோசோம்கள் அனைத்து யுகேரியாட்டுகளிலும் காணப்படுகிறது.
 •     3) ரைபோசோம்கள் புரத தொழிற்சாலைகளாக செயல்படுகின்றன.
 1. 1 & 2 மட்டும்
 2. 3 மட்டும்
 3. 2 & 3 மட்டும்
 4. அனைத்தும் சரி
 • Choose the correct answers.
 • 1) 70S type of ribosomes are found in all prokaryotic cells
 • 2) 80S type of ribosomes are found in all eukaryotic cells
 • 3) Ribosomes act as the protein factories of the cell
 1. 1 & 2 only
 2. 3 only
 3. 2 & 3 only
 4. All the above
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 9
ஜூலை 1963 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்ட காட்கில் குழு எதனுடன் தொடர்புடையது?
 1. நில உச்சவரம்பு
 2. கூட்டுறவு பண்ணை
 3. குத்தகை சட்டம்
 4. இடைத்தரகர்களை ஒழிப்பதற்கான அளவுகள்
Gadgil committee appointed in july 1963 to look into ____
 1. Ceiling on land holdings
 2. Co-operative farming
 3. Tenancy legislation
 4. Measures to abolition of intermediaries
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 10
கீழ்க்கண்டவற்றுள் கடல் நீரோட்டம் உருவாக காரணமாக அல்லாதது எது?
 1. வழக்கமான காற்றுகள்
 2. பூமியின் சுழற்சி
 3. பூமி சூரியனை வலம் வருதல்
 4. தட்ப வெப்பநிலை மாறுபாடுகள்
Which of the following factors does not cause ocean currents?
 1. Prevailing winds
 2. Rotation of the earth
 3. Revolution of the earth
 4. Temperature differences
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 11
சுதர்சனம் ஏரியை இரண்டாம் முறையாக புதுப்பித்த குப்த அரசர் யார்?
 1. விஷ்ணு குப்தா B. ராம குப்தா
 2. புதா குப்தா  D. குமார  குப்தா
The Gupta ruler who repaired Sudarsana Lake for second time
 1. Vishnu Gupta B. Rama Gupta
 2. Budha Gupta D. Kumara Gupta
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 12
அமில விஷத்தை குணமாக்க பயன்படும் காரம் எது?
 1. கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு
 2. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 3. அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு
 4. மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு
Which Base is used to treat acid poisoning?
 1. Calcium hydroxide
 2. Sodium hydroxide
 3. Ammonium hydroxide
 4. Magnesium hydroxide
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 13
கீழ்க்கண்ட ஆறுகளில் எந்த ஒன்று இந்தியாவில் உற்பத்தியாவதில்லை?
 • A.பியாஸ்                            B.  செனாப்
 • C.ராவி                                 D.  சட்லெஜ்
Which one of the following rivers does not originate in India?
 • A.Beas          B. Chenab
 • C.Ravi               D. Sutlej
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 14
சிஸ்டாலிக் இரத்த சுழற்சியை துவக்கும் இரத்தக்குழல் எது?
 • A.நுரையீரல் தமனி  B. பெருந்தமனி
 • C.கரோனரி சைனஸ் D. நுரையீரல் சிரை
which blood vessel begins the systemic circulation?
 • A.Pulmonary artery B. Coronary sinus
 • C.Aorta D. Pulmonary veins
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 15
பொருந்தாததை கண்டுபிடி.
 1. அர்ஜென்டைட் B.  மாலசைட்
 2. கலீனா                           D. சின்னபார்
Identify odd one out.
 1. Argentite B. Malachite
 2. Galena D. Cinnabar
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 16
குடியுரிமைச் சட்டம் பின்வரும் எந்த ஆண்டில் சட்டத் திருத்தம் செய்யப்படவில்லை?
 1. 1990                B. 1991
 2. 1993                D. 2000
Citizenship Act was not amended in which of the following years?
 1. 1990                                B.  1991
 2. 1993                                D.  2000
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 17
இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் ஏற்படுவது எது?
 1. ரத்த சோகை B. பாலிசைதிமியா
 2. லியூக்மியா D.  லியூகோப்னியா
Increase in RBC leads to ____
 1. Anaemia B. Polycythaemia
 2. Leukaemia D. Leukopenia
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 18
சீனாவிற்கு தூதரை அனுப்பிய முதல் விஜயநகர அரசர் யார்?
 • முதலாம் புக்கர் B. முதலாம் ஹரிஹரர்
 • முதலாம் தேவராயர் D. இரண்டாம் ஹரிஹரர்
 
 • Which one of the following ruler of Vijayanagar for first time send an ambassador to China?
 • Bukka I B. Harihara I
 • Devaraya I D. Harihara II
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 19
மகாவீரர் தன்னுடைய மதக்கொள்கைகளை போதித்த மொழி எது?
 1. பிராகிருதம் B. மகதி
 2. பாலி D. சமஸ்கிருதம்
Mahavira preached his teachings in which language?
 1. Prakrit B. Magadhi
 2. Pali D. Sanskrit
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 20
பின்வருவனவற்றுள் எது வாக்காளர் மையின் முக்கியப் பகுதிப் பொருள்?
 1. சில்வர் நைட்ரேட்  B. அமோனியம் குளோரைடு
 2. சில்வர் குளோரைடு D. அம்மோனியம் நைட்ரேட்
which of the following is the main component of voter ink?
 1. Silver nitrate B. Ammonium chloride
 2. Silver chloride D. Ammonium nitrate
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 21
சாஹுவை ஒரு மராட்டிய மன்னனாக அங்கீகரித்த முகலாய அரசர் யார்?
 1. அகமது ஷா B.  ஆசம்
 2. பகதூர் ஷா D.  பருக்ஷியர்
Which mughal ruler recognized shahu as a Maratha King?
 1. Ahmedshah B. Azam
 2. Bahadurshah D. Faruk siyar
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 22
பொருத்துக.
 1. a) முதல் புத்த கவுன்சில் – மொகாலிபுட்டா திசா
 2. b) இரண்டாவது புத்த கவுன்சில் - மகாயானர்கள்
 3. c) மூன்றாவது புத்த கவுன்சில் - சுத்த பீடகம்
 4. d) நான்காவது புத்த கவுன்சில் – ஸ்தாவிராவதின்
Match the following.
 1. a) First Buddhist council – 1) Mogalliputta Tissa
 2. b) Second Buddhist council – 2) Mahayanist
 3. c) Third Buddhist council – 3) Sutta pitaka
 4. d) Fourth Buddhist council – 4) Staviradvadims
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 23
குரோனோ மீட்டர் எதற்கு பயன்படுகிறது?
 1. நிற ஒளியின் அலைநீளத்தை கண்டறிய
 2. ஓர் இடத்தின் தீர்க்கரேகையினை கண்டறிய
 3. கடலில் உவர்ப்பியலைக் கண்டறிய
 4. சூரியன் மற்றும் பிற நட்சத்திரங்களின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை நிலையை கண்டறிய
Chronometer is used to determine ____
 1. To determine wavelength of colour light
 2. Determine longitude of a place
 3. To determine Salinity of sea
 4. To find Sun and other stars surface temperature
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 24
கிம்பர்லி சுரங்கம் அமைந்துள்ள நாடு எது?
 1. தென் ஆப்பிரிக்கா B. ஜாம்பியா
 2. கனடா D. ஆஸ்திரேலியா
Kimberley Mine is situated in ___
 1. South Africa B. Zambia
 2. Canada D. Australia
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 25
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பற்றி குறிப்பிடும் சரத்து எது?
 1. சரத்து 312                    B. சரத்து  318
 2. சரத்து 324                    D.  சரத்து 328
which of the article mentions about Election Commision of India?
 1. Article 312           B. Article 318
 2. Article 324              D. Article 328
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 26
வெண்மைப் புரட்சி கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு எது?
 1. 1965                                B.  1969
 2. 1970                                D.  1973
Operation Flood came into the year of ___
 1. 1965                                B.  1969
 2. 1970                                D.  1973
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 27
குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்க முடிவு எங்கிருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது?
 1. உச்ச நீதிமன்றம் B.  மக்களவை
 2. மாநிலங்களவை D.  B & C
The impeachment of the President of India can be initiated in
 1. Supreme court of India
 2. Lok sabha
 3. Rajya sabha
 4. B & C
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 28
பாரா-பினைலன் டையமைன் + டெர்ராப்தலாயன் குளோரைடு = _____.
 1. நைலான் – 6 B.  கேல்வர்
 2. நைலான் – 66              D.  பேக்லைட்
Para-phenylene diamine + Terephthaloyl chloride gives ____
 1. Nylon – 6 B. Kelver
 2. Nylon – 66 D. Bakelite
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 29
ஜோசில்லா கனவாய் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது?
 1. ஜம்மு காஷ்மீர் B. உத்தரகாண்ட்
 2. சிக்கிம் D. இமாச்சலப் பிரதேசம்
Zojila pass situated in the state of ____
 1. Jammu Kashmir         B. Uttarkhand
C. Sikkim                              D. Himachal pradesh
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 30
இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலை உருவாக்கியது எது?
 1. 1858 ஆம் ஆண்டு சட்டம்
 2. 1833 ஆம் ஆண்டு சட்டம்
 3. 1813 ஆம் ஆண்டு சட்டம்
 4. 1773 ஆம் ஆண்டு சட்டம்
which of the following Act created the first governor general of India?
 1. The Act of 1858 B. The Act of 1833
 2. The Act of 1813 D. The Act of 1773
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 31
வெடித்த பருத்தி போன்ற மேகங்கள் அணியாக காணப்படுகிறது. இந்த மேகங்கள் மழை பொழிவு, மின்னல் மற்றும் இடி ஆகியவற்றோடு தொடர்பு கொண்டு  12,000 மீட்டர் உயரத்தில் காணப்படும். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேகம் எது?
 1. கீற்று மேகங்கள் B. கார் படை மேகங்கள்
 2. திரள் மேகங்கள்           D. படை மேகங்கள்
The puffy clouds appear in lines and clusters. These clouds are associated with rainfall, lightning and thunder, occurring 12,000 meters above the sea level, which type of the cloud is mentioned here?
 1. Cirrus clouds B. Nimbus clouds
 2. Cumulus clouds D. Stratus clouds
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 32
துணை அயன உயர்வழுத்த மண்டலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
 1. டோல்ட்ரம்ஸ்
 2. அமைதி மண்டலம்
 3. கொரியாலிஸ் விசை
 4. குதிரை அட்ச ரேகைகள்
The subtropical High-pressure belt is called as ____
 1. Doldrums B. Belt of calm
 2. Coriolis force D. Horse latitude
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 33
இந்தியாவில் சமுதாய காடுகள் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?
 1. 1976                                B.  1977
 2. 1978                                D.  1979
When was the social forestry project started in India?
 1. 1976                                B.  1977
 2. 1978                                D.  1979
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 34
கீழ்க்கண்டவற்றுள் இந்தியாவில் பழமையான பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலை எது?
 1. பருத்தி தொழிற்சாலை
 2. கரும்பு தொழிற்சாலை
 3. சணல் தொழிற்சாலை
 4. இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை
which is the oldest large scale Industry in India?
 1. Cotton Industry
 2. Sugar Industry
 3. Jute Industry
 4. Iron and Steel Industry
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 35
சரியான கூற்று எது.
 •     1)  சணல் 50 – 100 செ.மீ  மழை அளவு உள்ள பகுதிகளில் விளையும்.
 •    2)  சணல் விளைவிக்க வண்டல் மண் ஏற்றது.
 1. 1 மட்டும்                         B.  2 மட்டும்
 2. 1 & 2                                D.  எதுவுமில்லை
Choose the correct statement.
 •   1)  Jute grows in areas of rainfall of 50 – 100 cm
 •    2)  Jute grows in well drained fertile alluvial soil
 1. 1 only                              B.  2 only
 2. 1 & 2                               D.  None of the above
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 36
1935 – ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் பற்றி தவறான கூற்று எது?
 •     1) மாகாணங்களில் தன்னாட்சி அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது.
 •     2) வாகனங்களில் இரட்டை ஆட்சி  முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
 1. 1 மட்டும்                         B.  2 மட்டும்
 2. 1 & 2                                D.  எதுவுமில்லை
Choose the correct statement about the Government of India Act 1935?
 1. 1 only                              B.  2 only
 2. 1 & 2                               D.  None of the above
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 37
ஆல்காக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் ஆகிய இரண்டும்  _____ என அழைக்கப்படுகிறது.
 1. தாலோபைட்டுகள்  B.  ப்ரையோபைட்டுகள்
 2. டெரிடோபைட்டுகள்  D.  ஸ்பெர்மடோபைட்டுகள்
Algae and fungi are collectively known as ____
 1. Thallophytes B. Bryophytes
 2. Pteritophytes D. Spermatophytes
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 38
பட்டுத் துணியின் மீது கண்ணாடி தண்டனை தேய்க்கும்போது ____
 1. எலக்ட்ரான்கள் பட்டியிலிருந்து கண்ணாடிக்கு செல்கிறது.
 2. புரோட்டான்கள் பட்டியிலிருந்து கண்ணாடிக்கு செல்கிறது.
 3. எலக்ட்ரான்கள் கண்ணாடியிலிருந்து பட்டிற்கு செல்கிறது.
 4. புரோட்டான்கள் கண்ணாடியிலிருந்து பட்டிற்கு செல்கிறது.
When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth ____
 1. Electrons are transferred from silk to glass
 2. Protons are transferred from silk to glass
 3. Electrons are transferred from glass to silk
 4. Protons are transferred from glass to silk
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 39
1920-ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார்?
 1. மகாத்மா காந்தி
 2. மோதிலால் நேரு
 3. சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
 4. லாலா லஜபதி ராய்
Who was the president of the Indian National Congress session held at calcutta in 1920?
 1. Mahatma Gandhi
 2. Motilal Nehru
 3. Surendranath Banerjee
 4. Lala Lajpat Rai
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 40
 1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தமிழ்நாட்டின் தாதாபாய் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
  1. பாரதியார்
  2. வ.உ.சிதம்பரம்
  3. சி. விஜயராகவாச்சாரியார்
  4. திருப்பூர் குமரன்
  Who among the following was called as Dadabhai of Tamilnadu?
  1. Bharathiyar
  2. V.O.Chidambaram
  3. C.Vijayaragavachariyar
  4. Tiruppur kumaran
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 41
கீழ்கண்டவற்றுள் அரேபியரின் சிந்து படையெடுப்புக்கு ஆதாரமாக விளங்குவது எது?
 1. ஜவாமியுல் ஹிகாயத்
 2. சாச்சா நாமா
 3. தாஜ்-உல்-மஜுர்
 4. தார்க்-இ-தௌதி
Which among the following was a source for Arab conquest of sind?
 1. Jawamiul-Hikayat B. Chach-Nama
 2. Taj-ul-Massir D. Tarikh-i-Daudi
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 42
புகழ்பெற்ற இசைக் கலைஞர் உருத்ராச்சாரியார் பற்றி பல்லவர்களது  _____ கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது.
 1. குடுமியான்மலை B. உத்திரமேரூர்
 2. மாமண்டூர் D. மகேந்திரவாடி
The pallava inscription at ____ refers to a great musician Rudracharya.
 1. Kudimian malai            B.  Utheramerur
 2. Mamandur                    D.  Mahendravadi
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 43
மலேரியா நோயை குணப்படுத்தும் குயினைன் மருந்து எந்த மரத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது?
 1. சின்கோனா B. சால்
 2. எபோனி  D.  ஓக்
Quinine- a drug for treating malaria is extracted from _____ tree.
 1. Cinchona B. Saal
 2. Ebony D. Oak
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 44
அபிக்கோ இயக்கம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது?
 1. கேரளா                           B. ஆந்திர பிரதேசம்
 2. மத்திய பிரதேசம் D. கர்நாடகா
In which state APIKO movement was started?
 1. Kerala B. Andhra pradesh
 2. Madhya Pradesh D. Karnataka
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 45
எந்த சட்டத்திருத்தத்தினால் டெல்லி தேசிய தலைநகர் யூனியன் பிரதேசமானது?
 1. 62 ஆவது சட்டத்திருத்தம்
 2. 64  ஆவது சட்டத்திருத்தம்
 3. 69  ஆவது சட்டத்திருத்தம்
 4. 71 ஆவது சட்டத்திருத்தம்
By which amendment act Delhi became the national Capital Territory?
  1. 62nd Amendment Act
  2. 64th Amendment Act
  3. 69th Amendment Act
  4. 71st Amendment Act
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 46
சென்னை மகாஜன சபையின் முதல் தலைவராக இருந்தவர் யார்?
 1. ரெங்கையா நாயுடு B. சுப்பிரமணிய ஐயர்
 2. ராமசாமி முதலியார் D. ஆனந்த சாருலு
Who was the first president of Madras Mahajan sabha?
 1. Rengaiah Naidu
 2. Subramania Iyer
 3. Ramasamy mudhaliar
 4. Anandacharlu
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 47
பொருத்துக.
 1. a) வேம்பு - வயிற்றுப் பூச்சிகளை நீக்குதல்
 2. b) நெல்லி - வாய்ப்புண்
 3. c) துளசி - வரட்டு இருமல்
 4. d) ஓமவல்லி – காய்ச்சல்
a     b     c     d
 1. 4     3      1     2
 2. 3     2      4      1
 3. 1     2      3      4
 4. 2     4      1      3
Match the following.
 1. a) Neem – Destroys Intestinal worms
 2. b) Gooseberry – Mouth ulcer
 3. c) Holy basil – Dry cough
 4. d) Country borage – Fever
a     b     c     d
 1. 4     3      1     2
 2. 3     2      4      1
 3. 1     2      3      4
 4. 2     4      1      3
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 48
நீதிக்கட்சியின் பெயரைத் திராவிடர் கழகம் என மாற்றப்பட்ட ஆண்டு எது?
 1. 1943                                B.  1944
 2. 1942                                D.  1941
The Name of Justice party was changed as Dravida Kazhagam in ____
 1. 1943 B. 1944
 2. 1942 D. 1941
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 49
கீழ்கண்டவற்றுள் எது தாவர செல்லின் பண்பு அல்ல?
 1. செல் சுவர் உண்டு
 2. கணிகங்கள் உண்டு
 3. சென்ட்ரோசோம் உண்டு
 4. நுண் குமிழிகள் அளவில் பெரியவை
Which of the following is not the feature of plant cell?
 1. Presence of cell wall
 2. Presence of plastids
 3. Centrosome is present
 4. Vacuoles are large in size
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 50
மீத்தேனின் கலோரி மதிப்பு என்ன?
 1. 13340  kcal/k                B.  11260  kcal/k
 2. 13890  kcal/k                D.  11620  kcal/k
What is the calorific value of Methane?
 1. 13340 kcal/k B. 11260  kcal/k
 2. 13890 kcal/k D. 11620  kcal/k
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 51
வரி போதக புத்தகம் யார் ஆட்சி காலத்தில் எழுதப்பட்டது?
 1. விஜயாலயன் B. ஆதித்யா
 2. பராந்தகன் D. ராஜராஜன்
Varipothagam book was written in the regime of ____
 1. Vijayalaya B. Adithya
 2. Paranthaka D. Rajarajan
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 52
1202 – 1203 AD ல் விக்ரமசீலா மற்றும் நாளந்தா பல்கலை கழகங்களை அழித்தவர் யார்?
 1. முகமதுபின் பக்தியார் கில்ஜி
 2. முகமது கோரி
 3. குத்புதீன் ஐபக்
 4. முகமது கஜினி
Who did destroy Vikramasila and Nalanda Universities in 1202 – 1203 ?
 1. Muhammad-bin-Baktiya-khilji
 2. Muhammad of Ghori
 3. Qutb-ud-din Aibak
 4. Muhammad of Ghajini
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 53
பொருண்மை அழியா விதியை முன்மொழிந்தவர் யார்?
 1. டால்டன்  B. லவாய்ஸியர்
 2. பிரௌஸ்ட் D. ஜே.ஜே.தாம்சன்
Who proposed the law of conservation of mass?
 1. Dalton B. Lavoisier
 2. Prowst D. J.J.Thomson
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 54
பின்வருவனவற்றுள் தவறாக பொருந்தியுள்ளதை தேர்ந்தெடு.
 1. வரதட்சணை தடுப்புச் சட்டம் – 1961
 2. சிறப்பு திருமணச் சட்டம் – 1954
 3. விவாகரத்துச் சட்டம் – 1869
 4. குழந்தைத்திருமண தடைச்சட்டம் – 2000
Which of the following is in correctly matched?
 1. Dowry prohibition Act – 1961
 2. Special Marriage Act – 1954
 3. Divorce Act – 1869
 4. Prohibition of Child Marriage Act – 2000
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 55
பணவீக்கத்திற்கு காரணம் ____
 1. அதிகமான பண அளிப்பு
 2. குறைவான பண அளிப்பு
 3. மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு
 4. உற்பத்தி அதிகரிப்பு
Inflation is caused by ____
 1. Increase in Money supply
 2. Decrease in Money supply
 3. Increase in population
 4. Increase in production
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 56
நவகிரக சிற்பங்களை தென் இந்திய கோவில்களில் முதன் முதலில் நிறுவியவர்கள் யார்?
 1. பல்லவர்கள் B. சோழர்கள்
 2. பாண்டியர்கள் D. இராட்டிரகூடர்கள்
The Navagriha sculptures were first installed in south Indian temples by the ____
 1. Pallavas B. Cholas
 2. Pandyas D. Rastrakutas
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 57
பின்வருவனவற்றுள் எந்த குழுக்கள் பாராளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளின் உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளன?
 •     1) மதிப்பீட்டுக் குழு
 •     2) சார்பு சட்டமியற்றல்  குழு
 •     3) பொதுக் கணக்கு குழு
 •     4) பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கான குழு
 • A.1 & 4                               B.  1, 2 & 3
 • C.3 & 4                               D.  1, 3 & 4
Which of the following committee consists of representative of both house of Parliament?
 1. Estimates committee
 2. Committee on sub-ordinate legislation
 3. Public accounts committee
 4. Committee on public undertakings
 • A.1 & 4                               B.  1, 2 & 3
 • C.3 & 4                               D.  1, 3 & 4
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 58
லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு முதன் முதலாக நிறுவப்பட்ட மாநிலம் எது?
 1. மத்திய பிரதேசம் B. மகாராஷ்டிரா
 2. ஆந்திர பிரதேசம் D. ராஜஸ்தான்
The institution of Lokayukta was established first in which state?
 1. Madhyapradesh B. Maharashtra
 2. Andhrapradesh D. Rajasthan
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 59
வகுப்புவாத அறிக்கையினை இங்கிலாந்து பிரதமர் ராம்சே மெக்டொனால்டு அறிவித்த நாள் எது?
 1. நவம்பர் 14, 1930         B.  அக்டோபர் 15, 1931
 2. ஆகஸ்ட் 16, 1932        D.  செப்டம்பர் 18, 1933
Ramsay Macdonald the British Prime minister announced the communal award on ____.
 1. November 14, 1930 B. October 15, 1931
 2. August 16, 1932 D. September 18, 1933
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 60
லாரன்ஸ் விளைவு எதன் அளவீடாகும்?
 1. வறுமை
 2. பணவீக்கம்
 3. வரி விகிதங்கள்
 4. சமத்துவமில்லா வருமானம்
Lorenz curve is a measure of ____.
 1. Poverty B. Inflation rate
 2. Tax structure D. Income inequalities
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 61
Simplify: (3/8)5  (3/8)4  (3/8)9
 1. 2                 b. ½
 2. 3                    d. 1
சுருக்குக  
 1. 2                 b. ½
 2. 3                    d. 1
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 62
The radius of a sector is 42 cm and its sector angle is 600. Find its perimeter
 1. 128 cm      b. 44 cm
 2. 88 cm           d. 126 cm
ஒரு வட்டக் கோணப்பகுதியின் ஆரம் 42 செ.மீ. மற்றும் அதன் மையக் கோணம் 600 எனில் அதன் சுற்றளவைக் காண்க.
 • . 128 cm . 44 cm
 • . 88 cm . 126 cm
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 63
 Simplify: 270 : 378
 1. a.5: 7                       b. 135 : 139
 2. c.  45 : 63                      d. 10 : 14
சுருக்குக. 270 : 378
 • . 5: 7 . 135 : 139
 • . 45 : 63 . 10 : 14
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 64
A and B together can complete a piece of work in 20 days and B alone in 30 days. In how many days can A alone complete the work?
 1. a.60                b. 50
 2. c. 10                  d. 45
A மற்றும் B ஆகியோர் இணைந்து ஒரு வேலையை 20 நாளிலும் மற்றும் B மட்டும் தனியாக அதே வேலையை 30 நாளிலும் முடிப்பர் எனில் A மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பார்?
 • . 60 . 50
 • . 10 . 45
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 65
In how many years will simple interest on Rs. 2500 at the rate 3% per annum be equal to the simple interest on Rs. 1500 in 5yr at the rate of 7% per annum?
 • a.5 yr           b. 6 yr
 • c.7 yr             d. 8 yr
ரூபாய் 2500க்கு 3% வருட வட்டிக்கு தனி வட்டியில் வரும் தொகையும் ரூபாய் 1500க்கு 5 வருடம் 7% (ஆண்டிற்கு வரும் தனிவட்டியும் சமம் என்றால், மொத்த ஆண்டு எவ்வளவு)
 • . 5 ஆண்டு . 6 ஆண்டு
 • . 7 ஆண்டு . 8 ஆண்டு
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 66
The height of a tree  increases every year 1/8 times. If the present height of the tree is 64 cm then what will be the height after 2 years?
 • a.76 cm         b. 80 cm
 • c.81 cm         d. None of them
ஒரு மரமானது ஆண்டுக்கு 1/8 மடங்கு உயரமாகிறது. தற்போது அந்த மரத்தின் உயரம் 64 செண்டிமீட்டர் எனில் 2 வருடத்திற்குப் பிறகு அந்த  மரத்தின் உயரம் எவ்வளவாக இருக்கும்?
 • . 76 செ.மீ . 80 செ.மீ
 • . 81 செ.மீ . இவை ஏதுமில்லை
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 67
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 68
ahul borrowed Rs. 4000 on 7th of June 2006. And returned it on 19th August 2006. Find amount he paid, if the interest is calculated at 5% per annum
 1. Rs. 4000       b. Rs. 3500
 2. Rs. 4200             d . Rs. 4040
ராகுல் 7.6.2006 அன்று ரூ. 4000 கடனாகப் பெற்று அதை 19.8.2006 அன்று திரும்ப செலுத்தினார். 5% வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் அவர் செலுத்திய தொகை எவ்வளவு?
 • . ரூ. 4000 . 3500
 • . ரூ. 4200 . ரூ. 4040
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 69
 Base area of right circular cylinder is 80 cm2. . If the height  is 5 cm then the Volume is 
 1. 400 cm3       b. 16 cm3
 2. 200 cm3          d. 4003cm3
ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் அடிபக்க பரப்பு 80 .செ.மீ. அதன் உயரம் 5 செ.மீ. எனில் அதன் கன அளவு
 • . 400 cm3 . 16 cm3
 • . 200 cm3 . 400/cm3
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 70
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 71
 Find the value of 501 505.
 1. 278005                b. 253005
 2. 273005              d. 258005
501 505-ன் மதிப்பு காண்.
 • . 278005 . 253005
 • . 273005 . 258005 
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 72
The least number of square tiles required to pave a room of size 15 m 17 cm long and 9 m 2 sm broad is
 • a.902            b. 656
 • c.738           d. 814
15மீ 17 செ.மீ, 9மீ 2 செ.மீ அகலம் உடைய ஒரு அறையில் வேயப்பட வேண்டிய மிகக்குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சதுர வில்லைகள் எவ்வளவு?
 • . 902 . 656
 • . 738 . 814
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 73
Insert the missing number in the given series 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61, _______.
 • A.122             b. 64
 • C.125             d. 128
கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் விடுபட்ட எண்ணைக் காண்க. 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61, _______.
 • . 122 . 64
 • . 125 . 128
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 74
The L.C.M. of 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 is
 1. 1/54             b. 10/27
 2. 20/3                  d. None of these
1/3, 5/6, 2/9, 4/27 –ன் மீ.பொ.
 • . 1/54 . 10/27
 • . 20/3 . எதுவுமில்லை
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 75
An increase of 20% in the price of mangoes enables a person to purchase 4 mangoes less for 40. The price of 15 mangoes before increase was
 1. Rs. 10             b. Rs. 15
 2. Rs. 20            d. Rs. 25
மாம்பழத்தின் விலை 20% அதிகரித்தால் ஒருவர் 40 ரூபாய்க்கு நான்கு மாம்பழங்கள் குறைவாகத்தான் வாங்க முடியும் எனில் விலையேற்றத்திற்கு முன்னால் 15 மாம்பழங்களின் விலை என்னவாக இருந்திருக்கும்.
 • . ரூ. 10 . ரூ. 15
 • . ரூ. 20 . ரூ. 25
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 76
The area of the largest triangle that can be inscribed in a semi-circle of radius 4 cm is
 1. 16 cm2             b. 32 cm2
 2. 64 cm2            d. 128cm2
4 செ.மீட்டரை ஆரமாகக் கொண்ட அரைவட்டத்தின் உள் அமைந்த மிகப்பெரிய முக்கோணத்தின் பரப்பளவு
 • . 16 .செ.மீ . 32 .செ.மீ
 • . 64 .செ.மீ. . 128 .செ.மீ
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 77
The proposition ˥(p˅q) is equivalent to
 1. p˅q                b. ˥p ˄˥q
 2. ˥q ˅ ˥q            d. p ˄ q
˥(p˅q) என்ற கூற்றுக்கு சமமானது
 • . p˅q . ˥p ˄˥q
 • . ˥q ˅ ˥q . p ˄ q
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 78
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 79
A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days does B alone take to do the same job.
 1. 6 ½ days     b. 6 days
 2. 7 days          d. 7 ½ days
A என்பவர் ஒரு வேலையை 12 நாட்களில் முடிக்கிறார். B என்பவர் A விட 60% விரைவாக முடிப்பார் எனில், அதே வேலையை B தனியாக எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்?
 • . 6 ½ நாட்கள் . 6 நாட்கள்
 • . 7 நாட்கள் . 7 ½ நாட்கள்
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 80
There men, four women and Six children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days ?
 • a.7                                    b. 8
 • c. cannot determined       d. none of these
ஒரு வேலையை 3 ஆண்களும், 4 பெண்களும் மற்றும் 6 சிறுவர்களும் சேர்ந்து 7 நாட்களும் செய்து முடிக்கின்றார்கள். ஒரு பெண் ஆணை விட இருமடங்கு செய்கிறாள். ஒரு சிறுவன் ஆணின் பாதிவேலையை செய்கிறார்கள். அந்த வேலையை பெண்கள் மட்டும் 7 நாள் செய்கிறார்கள் என்றால், எத்தனை பெண்கள் அந்த வேலையை செய்வார்கள்?
 • . 7
 • . 8
 • . கண்டுபிடிக்க முடியாது
 • . இவையாவும் அல்ல
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 81
2019 உலக ஆட்டிஸம் விழிப்புணர்வு தினத்தின் (World Autism Awareness Day) (WAAD) கருப்பொருள் என்ன?
 • [A] Toward Autonomy and Self-Determination
 • [B] Assistive Technologies, Active Participation
 • [C] Employment: The Autism Advantage
 • [D] Opening Doors to Inclusive Education
What is the theme of the 2019 World Autism Awareness Day (WAAD)?
 • [A] Toward Autonomy and Self-Determination
 • [B] Assistive Technologies, Active Participation
 • [C] Employment: The Autism Advantage
 • [D] Opening Doors to Inclusive Education
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 82
கந்தமால் ஹால்டி [மஞ்சள்], சமீபத்தில் GI குறியைப் பெற்றது, எந்த மாநிலத்தில் இது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது?
 • [A] Odisha                             [B] West Bengal
 • [C] Jharkhand                      [D] Assam
Kandhamal Haldi, which recently got GI tag, is produce in which of the following states?
 • [A] Odisha                             [B] West Bengal
 • [C] Jharkhand                      [D] Assam
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 83
பின்வருனவற்றுள் எந்த நாடு, உலகின் முதல் 5ஜி நெட்வொர்க்கை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது?
 • [A] தென் கொரியா            [B] ஜப்பான்
 • [C] சீனா                                [D] ஃப்ரான்ஸ்
Which country has decided to launch world’s first national 5G networks?
 • [A] தென் கொரியா            [B] ஜப்பான்
 • [C] சீனா                                [D] ஃப்ரான்ஸ்
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 84
பிரிட்டனின் ஆய்வாளர்கள் எந்த தொலைநோக்கியின் உதவியுடன், சூரிய காந்தப்புலம் நாம் கண்டறிந்ததைவிட பத்து மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது என்று கண்டறிந்துள்ளனர்?
 • [A] snow solar Telescope
 • [B] 1m Solar Telescope
 • [C] Way point-1 Space Telescope
 • [D] Hubble Space telescope
The UK researchers have used which telescope to determine that Sun’s magnetic field is 10 times stronger than thought?
 • [A] snow solar Telescope
 • [B] 1m Solar Telescope
 • [C] Way point-1 Space Telescope
 • [D] Hubble Space telescope
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 85
2019 உலக ஈரநிலங்கள் தினத்தின் (The World Wetland Day (WWD)) மையக்கருத்து என்ன?
 • [A] காடுகள் மற்றும் ஈரநிலங்கள்
 • [B] ஈரநிலங்கள் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம்
 • [C] நம் எதிர்காலத்திற்கான ஈரநிலங்கள்
 • [D] நீடித்த நகர்ப்புற எதிர்காலத்திற்கான ஈரநிலங்கள்
What is the theme of the 2019 World Wetlands Day (WWD)?
 • [A] Forests and Wetlands
 • [B] Wetlands and Climate Change
 • [C] Wetlands for our Future
 • [D] Wetlands for a Sustainable Urban
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 86
இந்தியாவுக்கான நேபாள தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
 • [A] நிலம்பர் ஆச்சாரியா   [B] தீப் குமார் உபத்யா
 • [C] அர்ஜீன் கார்கி              [D] சங்கர் பிரசாத் சர்மா
Who has been appointed as the new Nepalese ambassador to India?
 • [A] Nilambar Acharya
 • [B] Deep Kumar Upadhyay
 • [C] Arjun Karki
 • [D] Shankar Prasad Sharma.
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 87
உலக புற்றுநோய் தினம் 2019-ற்கான கருப்பொருள் என்ன?
 • [A] நமக்கு பிறகு இல்லை - Not Beyond Us
 • [B] பழங்கதைகளை ஒழித்துக்கட்டு - Debunk the Myths
 • [C] நான் இருக்கிறேன் மற்றும் நான் இருப்பேன் - I Am and I Will
 • [D] புற்றுநோய் கட்டுக்கதைகள் – உண்மையை பெறுங்கள் - Cancer Myths – Get the Facts
What is the theme of the 2019 World Cancer Day (WCD)?
 • [A] Not Beyond Us
 • [B] Debunk the Myths
 • [C] I Am and I Will
 • [D] Cancer Myths – Get the Facts.
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 88
உலக பாரம்பரிய நிலையம் (WHC – World Heritage Centre) பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் நிறுவப்பட உள்ளது ?
 • [A] சென்னை                       [B] டேராடூன்
 • [C] புது டெல்லி                  [D] கொல்கத்தா
The World Heritage Centre (WHC) would be set up at which of the following states?
 • [A] Chennai                          [B] Dehradun
 • [C] New Delhi                       [D] Kolkata
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 89
106ஆவது இந்திய அறிவியல் மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்ன?
 • [A] Reaching the Unreached through Science and Technology
 • [B] Science and Technology for Human Development
 • [C] Future India: Science & Technology
 • [D] Innovations in Science & Technology
What is the theme of the 106th edition of Indian Science Congress (ISC-2019)? 
 • [A] Reaching the Unreached through Science and Technology
 • [B] Science and Technology for Human Development
 • [C] Future India: Science & Technology
 • [D] Innovations in Science & Technology
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 90
MSME புத்துயிர்ப்பு மீதான RBI குழுவின் தலைவர் யார்?
 • [A] U K சின்ஹா  [B] ராம் மோகன் மிஸ்ரா
 • [C] பிந்து ஆனந்த்               [D] அபிமன் தாஸ்
Who is the head of the RBI panel on MSME revival?
 • [A] U K Sinha                       [B] Ram Mohan Mishra
 • [C] Bindu Ananth                [D] Abhiman Das
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 91
இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனைக்காக கபி சாம்ராட் உபேந்திரா பஞ்சா தேசிய விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது?
 • [A] நபகானா பரிதா           [B] சுரேஷ் சந்திரா
 • [C] யஸ்வர்தன் சின்ஹா   [D] மனோஜ் தாஸ்
Who has been honoured with the Kabi Samrat Upendra Bhanja National Award for Lifetime Achievement in Literature?
 • [A] Nabaghana Parida
 • [B] Suresh Chandra
 • [C] Yashwardhan Sinha
 • [D] Manoj Das
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 92
ராணுவத் தளவாட வாரியத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
 • [A] அஜய் ஜெயின்             [B] குல்தீப் சக்ஷேனா
 • [C] ஹேமந்த் பார்கவா      [D] செளரப் குமார்
Who has been appointed as Chairman of Ordnance Factory Board (OFB)?
 • [A] Ajay Jain                        [B] Kuldeep Saxena
 • [C] Hemant Bhargava       [D] Saurabh Kumar
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 93
புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளவர் யார்?
 1. A) கிரிராஜ் சிங்
 2. B) கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்
 3. C) மகேந்திர நாத் பாண்டே
 4. D) பிரல்ஹத் ஜோஷி
Who took charge as the Union Minister in the newly formed Ministry of Jal Shakti?
 1. A) Giriraj Singh
 2. B) Gajendra Singh Shekhawat
 3. C) Mahendra Nath Pandey
 4. D) Pralhad Joshi
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 94
இசுலாமிய கூட்டுறவு அமைப்பின் 14ஆவது உச்சிமாநாட்டை நடத்திய நகரம் எது?
 1. A) பாக்தாத் B) டமாஸ்கஸ்
 2. C) மெக்கா D) தெஹ்ரான்
Which city hosted the 14th summit of Organisation of Islamic Cooperation?
 1. A) Baghdad B) Damascus
 2. C) Mecca D) Tehran
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 95
அண்மையில் காலமான ஜஸ்பல் இந்தர் சிங் கல்ரா, எந்தத் துறையுடன் தொடர்புடையவர்?
 1. A) அறிவியல் B) சமையற்காரர் (Chef)
 2. C) பத்திரிகை D) விளையாட்டு
Jaspal Inder Singh Kalra, who passed away recently, was associated to which field?
 1. A) Sports B) Chef
 2. C) Journalism D) Science
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 96
எந்தத் தேதியில், 2ஆவது உலக மிதிவண்டி தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது?
 1. A) ஜூன் 2 B) ஜூன் 5
 2. C) ஜூன் 4 D) ஜூன் 3
The 2nd edition of World Bicycle Day is observed on which date?
 1. A) June 4 B) June 5
 2. C) June 2 D) June 3
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 97
முதன்முதலாக பகவான் மகாவீர் அஹிம்சா புரஸ்கார் விருது பெற்றவர் யார்? [Bhagwan Mahavir Ahimsa Puraskar]
 • [A] Narendra Patni
 • [B] Abhinandan Varthaman
 • [C] Mangal Prabhat Lodha
 • [D] Bhavarlal Hiralal Jain
Who is the recipient of the first-ever Bhagwan Mahavir Ahimsa Puraskar?
 • [A] Narendra Patni
 • [B] Abhinandan Varthaman
 • [C] Mangal Prabhat Lodha
 • [D] Bhavarlal Hiralal Jain
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 98
பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு யுவா விஜயனி காரியக்கிரம் தொடங்கிய இந்திய நிறுவனம் எது?
 • [A] ISRO                               [B] CSIR
 • [C] DRDO                             [D] BARC
Which Indian organisation has launched a ‘Yuva Vigyani Karyakram’ for school children?
 • [A] ISRO                               [B] CSIR
 • [C] DRDO                             [D] BARC
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 99
நீர் மற்றும் ஆற்றல் ஆலோசனை சேவைகள் நிறுவனத்தின் (Water and Power Consultancy Services Limited – WAPCOS) தலைமையகம், பின்வரும் எந்த நகரத்தில் அமைந்துள்ளது?
 • [A] புது தில்லி                     [B] டேராடூன்
 • [C] சிம்லா                             [D] சண்டிகர்
The headquarters of Water and Power Consultancy Services (India) Limited (WAPCOS) is located in which of the following cities?
 • [A] New Delhi                       [B] Dehradun
 • [C] Shimla                             [D] Chandigarh
A
A
B
B
C
C
D
D
Question 100
2018–19 நிதியாண்டில், இந்தியாவின் முன்னணி கச்சா எண்ணை வழங்குநராக உள்ள நாடு எது?
 • [A] ஈராக்                               [B] சவுதி அரேபியா
 • [C] ஈரான்                             [D] UAE
Which country has become India’s top crude oil supplier in 2018-19 fiscal year?
 • [A] Iraq                  [B] Saudi Arabia
 • [C] Iran                  [D] UAE
 
A
A
B
B
C
C
D
D
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 100 questions to complete.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button