Online TestScience

நுண்ணுயிரிகள்

எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் - நுண்ணுயிரிகள்

Congratulations - you have completed எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் - நுண்ணுயிரிகள். You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
நீர் மலர்ச்சியினால் நீர் சூழ்நிலை தொகுப்பு முழுவதுமாக அழிக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு …………………………….. எனப்படும்.
A
யூட்ரோபிகேசன்
Question 2
கீழ்கண்ட நுண்ணுயிரிகளில்  எது சீதபேதியை உருவாக்கும்.
A
என்டமிபா ஹிஸ்டாலிடிக்கா
B
பிளாஸ்மேடியம் வைவாக்கஸ்
Question 3
நுண்ணுயிரிகளை ……………………………. உதவியின் மூலம் மட்டும் பார்க்க முடியும்.
A
கூட்டு நுண்ணோக்கி
Question 4
……………………… என்ற பாக்டீரியா பாலை தயிராக மாற்றுகிறது.
A
லாக்டோ பாசிலஸ்
Question 5
பாக்டீரியா …………………………. ஆன நுண்ணுயிரி ஆகும்.
A
ஒரு செல்லால் ஆன
Question 6
பாக்டீரியாவை கூட்டு நுண்ணோக்கியில் கண்டறிந்தவர் ……………………….. ஆவார்.
A
ஆன்டன்வான் லுவான்ஹீக்
Question 7
பூஞ்சைகளில் ……………………………. காணப்படுவதில்லை.ஆகவே தாமதமாக உணவைத் தயாரிக்க முடியவில்லை.
A
பச்சையம்
Question 8
புரோட்டோசோவாக்கள் …………………………..மற்றும் …………………… முறையில் வாழ்க்கை நடைபெறுகிறது.
A
ஒட்டுண்ணி , தனித்து வாழ்பவை
Question 9
உயிரியல் துப்புரவாளர்களாக ……………………………. செயல்படுகிறது.
A
பாக்டீரியாக்கள்
Question 10
……………………….. பாக்டீரியங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் இறந்த தாவர மற்றும் விலங்குகளின் உடலைச் சிதைக்கின்றன
A
சாறுண்ணி
Question 11
நாம் ………………………….. நண்பர்களாக இருந்தால் தான் எதிர்காலம் ஒளிமயமானதாக அமையும் என்பது தின்னம்.
A
இயற்கையோடு
Question 12
பாக்டீரியங்களோடு தொடர்பற்ற அறிஞரைக் கண்டறிக.
A
சார்லஜ் டார்வின்
B
லூயி பாஸ்டியர்
C
ராபர்ட் கோச்
D
லாட் லிஸ்டர்
Question 13
நுண்ணுயிரிகள் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறிக.
A
வைரஸ்
B
பாக்டீரியா
C
பூஞ்சைகள்
D
பாலூட்டிகள்
Question 14
நைட்ரைஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியம் அல்லலாததைக் கண்டறிக.
A
அசடோ பாக்டர்
B
கியாஸ்டிரிடியம்
C
விப்ரியோ
D
இன்புளுயன்சா வைரஸ்
Question 15
தாவர பாக்டீரியா நோய் அல்லாததைக் கண்டறியவும்.
A
டிக்கா நோய்
B
சீட்ரஸ் நோய்
C
வில்ட் நோய்
D
பாக்டீரியல் பிளைட்
Question 16
தாவர வைரஸ் நோய் அல்லாததைக் கண்டறியவும்.
A
வாழையின் உச்சிக் கொத்து
B
புகையிலையில் பல வண்ண நோய்
C
வெள்ளரியில் பல வண்ண நொய்
D
வெப்பு நோய் நெல்
Question 17
விலங்கு வைரஸ்கள் நோய்கள் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறியவும்.
A
மலேரியா
B
சாதாரண சலி
C
போலியோ
D
எயிட்ஸ்
Question 18
மனிதனைத் தாக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறிக
A
காலரா
B
டைபாய்டு
C
மஞ்சள் காமாலை
D
தொழு நோய்
Question 19
நொதித்தல் எந்த செல் மூலம் நடைபெறுகிறது.
A
ஈஸ்ட் செல்கள்
Question 20
பொருத்துக
 • 1) காக்ஸ்             அ) குச்சி வடிவம்
 • 2) பேசிலஸ்          ஆ) சுருள் வடிவம்
 • 3) ஸ்பைரில்லஸ்     இ) பால் புள்ளி
 • 4) விப்ரியோ          ஈ) உருளை வடிவம்
A
2 3 4 1
B
4 3 2 1
C
3 2 4 1
D
1 4 3 2
Question 21
பொருத்துக
 • 1) வைரஸ்        அ) மைக்காலஜி
 • 2) பாக்டீரியா      ஆ) பைக்காலஜி
 • 3) பாசிகள்         இ) வைராலஜி
 • 4) பூஞ்சைகள்      ஈ) பாக்டீரியாலஜி
A
3 1 2 4
B
4 3 1 2
C
2 4 3 1
D
1 4 3 2
Question 22
பொருத்துக
 • 1) வைரஸ்கள்       அ) அலெக்ஸாண்டர் பிளம்பிங்
 • 2) பாக்டீரியா         ஆ) ஐவனோஸ்கி
 • 3) பெனிசிலின்      இ) ஆன்டன் வான் லூவன் ஹீக்
A
2 1 3
B
3 2 1
C
1 3 2
D
1 2 3
Question 23
பொருத்துக
 • 1) சாதாரண சலி            அ) பாலியல் தொடர்பு
 • 2) டெட்டனஸ்                ஆ) ஸ்போர்கள் நிலம் மற்றும் தண்ணீர் மூலம்
 • 3) எயிட்ஸ்                      இ) காயங்கள்
 • 4) தொழு நோய்             ஈ) காற்று நீர் மற்றும் நேரடி தொடர்பு
 • 5) பாதத் தடிப்பு நோய்     உ) நேரடித் தொடர்பு ( கடத்தி )
A
5 1 3 2 4
B
4 3 2 1 5
C
3 5 2 1 4
D
1 5 2 4 3
Question 24
பொருத்துக
 • 1) எண்டமீபா ஹிஸ்டாலிடிக்கா           அ) மலேரியா
 • 2) பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபோரம்      ஆ) பென்சிலீன்
 • 3) டிரிப்னனோசோமா கேம்பியன்ஸ்    இ) அமீபியாஸிஸ் இரத்த பேதி
 • 4) பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம்         ஈ) ஆப்பிரிக்கா தூக்க நோய்
A
1 3 4 2
B
2 4 1 3
C
3 2 4 1
D
4 2 3 1
Question 25
கிளாமிடோமோனஸ் எந்த நிற பாசி வகையைச் சார்ந்தது.
A
பச்சை நிற பாசிகள்
Question 26
பாசிகள் குறித்து படிக்கும் அறிவியல் பெயர் …………………………..
A
பைக்காலஜி
Question 27
ஈஸ்ட்டில் காணப்படும் செல் நுண்ணுருப்புகள் ……………………….
A
ரைபோசோம்கள் , மைட்டோகாண்டிரியாக்கள்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 27 questions to complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button