Online TestScience

தாவரங்கள், விலங்குகளின் உணவூட்டம்

தாவரங்கள், விலங்குகளின் உணவூட்டம் - ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம்

Congratulations - you have completed தாவரங்கள், விலங்குகளின் உணவூட்டம் - ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம். You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
தாவரங்களின் உணவூட்ட முறை------------
A
தர்சார்பு ஊட்டமுறை
Question 2
சூரிய ஒளி இல்லாமல் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறுமா ?
A
நடைபெறாது
Question 3
பச்சையம் அற்ற தாவரங்களால் உணவு தயாரிக்க முடியுமா ?
A
முடியாது
Question 4
ஓம்புயிரி என்பது ------------தாவரம்.
A
உணவு அளிக்கு்ம்
Question 5
சிறுகுடலின் நீளம்--------------மீட்டர்கள்.
A
7மீட்டர்கள்
Question 6
உணவு செறித்தலில் கொழுப்பு---------------ஆக மாறுகிறது.
A
கொழுப்பு அமிலம்
Question 7
குழந்தைகளின் பால்பற்கள்---------
A
20
Question 8
யானையின்------------பற்களே நீண்ட தந்தமாக  மாறியுள்ளது.
A
வெட்டுப்பற்கள்
Question 9
தர்சார்பு ஊட்டமுறைக்கு ஓர் உதாரணம் கூறு.
A
பசுந்தாவரங்கள்
Question 10
இலைத்துளை-------------பரிமாற்றத்துக்குப் பயன்படுகிறது.
A
காற்று
Question 11
தாவரத்தின் இலைகள் சில பல வண்ணங்களில் இருக்கக் காரணம்.
A
நிறமிகள்
Question 12
சாறுண்ணிகள் கரிமப்பொருட்களை----------இருந்து பெறுகிறது.
A
வளர்தளத்தில் இருந்து
Question 13
அமீபாக்கள் உணவிணை---------மூலம் விழுங்குகிறது.
A
பொய்க்கால்கள் மூலம்
Question 14
காற்று இலைக்குள் செல்லுவதற்குப் பயன்படும் நுண் துளைகள்----------
A
இலைத்துளைகள்
Question 15
அனைத்து உயிரினங்களுக்கும்----------ஆற்றலுக்கு முதன்மையான மூலமாக உள்ளது,
A
சூரியன்
Question 16
தாவர இலைகளின் பசுமை நிறத்திற்குக் காரணம்----------
A
பச்சையம்
Question 17
தாவரங்களில் சடதாரி என அழைக்கப்படுவது----------
A
கஸ்குட்டா
Question 18
முழு விலங்கு ஊட்ட முறை----------ஊட்ட முறை எனப்படும்,
A
ஹோலோசேயிக்
Question 19
செரித்தலின் முடிவில் புரதம்----------மாறும்,
A
அமினோ அமிலமாக
Question 20
பெருங்குடல் சுமார்----------நீளமுடையது,
A
1.5 மீட்டர்
Question 21
உணவு உணவுக்குழலில் இருந்து மலப்புழைக்கு அலை போன்று செல்வதற்கு----------என்று பெயர்,
A
குடல் தசை அசைவு
Question 22
இரண்டு வயது குழந்தைக்குக் காணப்படும் பற்கள்----------எனப்படும்,
A
பால் பற்கள்
Question 23
ஒரு மாடு ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு----------முறை அசைபோடும்.
A
40.000 முதல் 60,000)
Question 24
புற்களில் அதிகம் உள்ள செல்லுலோஸை----------மட்டுமே எளிதில் செரிக்கின்றன.
A
தாவர உண்ணிகள்
Question 25
பசுவின் சிறுகுடலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் இடையே உள்ள பை போன்ற உறுப்புக்கு----------
A
சீக்கம்
Question 26
----------விழுந்தால் மீண்டும் முளைக்கும்.
A
பால் பற்கள்
Question 27
பூஞ்சைகள் ---------- தாவரங்களாகும்.
A
சாறுண்ணி
Question 28
கஸ்குட்டா ---------- தாவரங்களாகும்.
A
ஒட்டுண்ணி
Question 29
பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் ---------- குறைபாட்டை போக்கிக் கொள்ள பூச்சிகளை உணவாக உட்கொள்கின்றன
A
நைட்ராஜன்
Question 30
அமீபாக்கள் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ---------- உருவாக்குவதற்காக உணவைப் பயன்படுத்துகின்றன.
A
புரதத்தை
Question 31
உணவை வடிகட்டும் விலங்கு ----------
A
கடலில் வாழும் நீலத் திமிங்கலங்கள்
Question 32
---------- ஒரு செர் உயிரினம்
A
அமீபா
Question 33
மனிதனின் வாய்க்குழியில்----------உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் உள்ளன.
A
மூன்று
Question 34
குழந்தைகளின் வாயில் ---------- வயது முதல் ---------- வயது வரை பால் பற்கள் காணப்படும்.
A
ஏழு,எட்டு
Question 35
நிலைத்த பற்களின் எண்ணிக்கை----------
A
32
Question 36
பற்பளே இல்லாத மிகப் பெரிய பாலூட்டி----------
A
கடலில் வாழும் நீலத் திமிங்கலங்கள்
Question 37
பசுவின் இரைப்பையில் ---------- பகுதிகள் உள்ளன.
A
நான்கு
Question 38
பறவைகள்                        -   பற்கள் கிடையாது எலிகள் பற்கள்                    -   தொடர்ச்சியாக வளரும் யானையிடன் வெட்டும் பற்கள்     -    -------------------
A
தந்தம்
Question 39
தற்சார்பு ஊட்ட முறை            - தாவரங்கள் பிற சார்பு ஊட்ட முறை           - -------------------
A
விலங்குகள்
Question 40
இரைப்பையில் சுரக்கும் நீர்       -  இரைப்பை நீர் வாயில் சுரக்கும் நீர்              -  ------------------
A
உமிழ்
Question 41
பொருத்துக
 1. தற்சார்பு ஊட்டம் - (அ) பசு
 2. சாருண்ணி ஊட்டமுறை - (ஆ) கஸ்குட்டா
 3. ஒட்டுண்ணி ஊட்டமுறை - (இ) தாவரங்கள்
 4. விலங்கு - (ஈ) காளான்
A
4 3 1 2
B
2 1 3 4
C
1 3 4 2
D
2 4 3 1
Question 42
பொருத்துக.
 1. அமீபா - (அ) கூட்டு வாழ்க்கை
 2. லைக்கன் - (ஆ) பொய் கால்கள்
 3. நெப்பந்தஸ் - (இ) அசைபோடும் பாலுாட்டி
 4. பசு - (ஈ) பூச்சி உண்ணும் தாவரம்
A
1 4 3 2
B
2 1 4 3
C
3 4 2 1
D
2 4 3 2
Question 43
பொருத்துக
 1. பால் பற்கள் -        (அ) 08
 2. நிலைத்த பற்கள் - (ஆ) 16
 3. மேற் பற்கள் -             (இ) 32
 4. வெட்டும் பற்கள் - (ஈ) 20
A
2 4 3 1
B
1 3 4 2
C
2 3 1 4
D
4 3 2 1
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 43 questions to complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!