Online TestScience

உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல்

உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல்

Congratulations - you have completed உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல். You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
கீழுள்ளவற்றில் அயல் நாட்டுத் தேனிவகை எது
A
எபிஸ்புளோரியா
B
எபிஸ் ஆடம்சோனி
C
எபிஸ் இண்டிகா
D
எபிஸ் டார்சேட்டா
Question 2
இளம் உயிரிகளுக்குச் செயற்கை உணவு அளிக்கும் பெரிய குளம் எது
A
இனப்பெருக்கக் குளம்
B
குஞ்சு பொரிக்கும் குளம்
C
நாற்றாங்கால் குளம்
D
இருப்புக் குளம்
Question 3
வேரைத் தாக்கும் பூச்சிகளைக் கொள்ளும் பூச்சிக் கொல்லி மருந்து எது
A
மாலத்தியான்
B
மெட்டாசிஸ் டாக்ஸ்
C
லிண்டேன்
D
குளோரோபைரிப்பஸ்
Question 4
வெண்ணெய் வித்திற்கு வளர்க்கப்படும் பயிர்வகை
A
சோளம்
B
சூரியகாந்தி
C
அரிசி
D
கோதுமை
Question 5
இந்தியக் கோழியினம் …………………….
A
பிளைமௌத்
B
ரோட் ஐலண்ட்
C
லக்ஹான்
D
அசீல்
Question 6
வெள்ளைப் புரட்சி என்பது ………………………………
A
முட்டை உற்பத்தியை அதிகரிப்பது
B
பால் உற்பத்தியைப் பெருக்குவது
C
மீன் மற்றும் இறால் வளர்ப்பு
D
தேன் மற்றும் மெழுகிற்காக தேனீவளர்ப்பு
Question 7
……………………………………. முறையில் ஒரு குளத்தில் ஓர் இன மீன்கள் மட்டுமே வளர்க்கப்படுகிறது
A
ஓர் இன மீன் வளர்ப்பு முறை
Question 8
……………………………….. என்பது இறால் வளர்ப்பு முத்து சிப்பி வளர்ப்பு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.
A
நீர் உயிரி வளர்ப்பு
Question 9
ஒரு தேன் கூட்டில் முட்டையிடத் தகுதியுடைய பெண் …………………… மட்டுமே ஆகும்
A
இராணித் தேனி
Question 10
இரத்தத்திலுள்ள …………………………… ஐ அதிகரிப்பதற்கு தேன் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
A
ஹீமோகுளோபின்
Question 11
மண் மூலம் பரவும் தாவர நோய்………………………………. ( டிக்கா நோய்,வெப்பு நோய் )
A
டிக்கா நோய்
Question 12
காற்று மூலம் பரவும் தாவர நோய் …………………….. ( வாடல் நோய் , துருநோய் )
A
துருநோய்
Question 13
பொருத்துக
 • 1) பூச்சிக்கொல்லி       1) துத்தநாக பாஸ்பேட்
 • 2) பூஞ்சைக்கொல்லி    2) 2 , 4 D
 • 3) களைக்கொல்லி      3)போர்ட்டோக் கலவை
 • 4) எலிக்கொல்லி        4) DDT
A
4 3 2 1
B
1 2 4 3
C
3 2 1 4
D
2 4 1 3
Question 14
பொருத்துக
 • 1) விதைகள் மூலம் பரவும் நோய்கள்    1) நிலக்கடலையின் இலைப்புள்ளி நோய்
 • 2) மண் மூலம் பரவும் நோய்கள்          2) நெல்லின் இலைப்புள்ளி நோய்
 • 3) காற்று மூலம் பரவும் நோய்கள்        3) நெல்லின் பாக்டீரியா வாடல் நோய்
 • 4) நீர் மூலம் பரவும் நோய்கள்             4) நெல்லின் வெப்பு நோய்
A
1 4 3 2
B
2 1 4 3
C
3 2 4 1
D
4 3 2 1
Question 15
பொருத்துக
 • 1)  PISCICULTURE           A.கோழி வளர்ப்பு
 • 2) AQUACULTURE          B. மீன் வளர்ப்பு
 • 3) APICULTURE              C. நீர் உயிரி வளர்ப்பு
 • 4) POULTRY FARMING   D. தேனீ வளர்ப்பு
A
4 1 2 3
B
3 2 1 4
C
1 4 2 3
D
2 4 1 3
Question 16
ஹாலந்து நாட்டிலுள்ள வந்த இன கால்நடை …………………………..
A
ஹோஸ்டின் பிரீவியன்
Question 17
பாலிலுள்ள இரண்டு தாதுக்கள் ……………………
A
கால்சியம் , பொட்டாசியம்
Question 18
வெண்மைப் புரட்சியின் தந்தை ………………………………
A
டாக்டர் வி.குரியன்
Question 19
தமிழகத்தில் பறவை பண்ணைக்குப் புகழ் பெற்ற இரண்டு மாவட்டங்கள்
A
நாமக்கல் , சென்னை
Question 20
தேனீக்கள் நடன அசைவுகளை விளக்கியதற்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர்
A
கார்ல்வான் ப்ரிஷ்
Question 21
நமக்கு போதுமான உணவுக் கிடைப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்
A
குறைந்த அளவு உணவைச் சாப்பிடுவது
B
அதிக அளவு உணவு உற்பத்தி செய்வது
C
உணவை சேமித்து பாதுகாப்பது
D
வேறு இடங்களில் இருந்து வாங்குவது
Question 22
நைட்ரஜன் குறைபாட்டால் தாவரங்களில் ………………………………… நோய் ஏற்படுகிறது.
A
இலைப்புள்ளி நோய்
B
குளோரோசிஸ்
C
இலை சுருட்டு நோய்
D
வெப்பு நோய்
Question 23
பசுந்தாள் உரம் தயாரிக்க …………………………. தாவரம் உதவுகிறது.
A
சப்பாத்திக் கள்ளி
B
சோளம்
C
கொளிஞ்சி
D
சுரியகாந்தி
Question 24
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உயிரிகளில் உறிஞ்சும் பூச்சி வகை
A
வெட்டுக்கிளிகள்
B
கரும்புத்துளைபான்
C
தண்டுத் துளைபான்
D
அசுவனி
Question 25
DDT ( டைகுளோரோடைபீனைல்ட்ரை குளோரோ எத்தேன் ) ஒரு …………………………….
A
எலிக்கொல்லி
B
களைக்கொல்லி
C
பூஞ்சைக் கொல்லி
D
பூச்சிக் கொல்லி
Question 26
அதிகமான கொழுப்பு உள்ள விலங்கினப் பொருள் ……………………
A
மாமிசம்
B
முட்டை
C
பால்
D
மீன்
Question 27
தேன் கூட்டில் ராயல் ஜெல்லி உணவுப் புழுக்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
A
ஆண் தேனீ
B
பெண் தேனீ
C
இராணித்தேனீ
D
வேலைக்காரத் தேனீ
Question 28
கோவேறு கழுதை எந்த இரு விலங்குகளின் கலப்பில் பெறப்பட்டது …………………..
A
ஆண் குதிரை,பெண் எருமை
B
ஆண் குதிரை,பெண் எருமை
C
பெண் குதிரை,ஆண் கழுதை
D
ஆண் எருமை,பெண் குதிரை
Question 29
தாவர வளர்ச்சிக்கு அதிக அளவு தேவைப்படும் தனிமங்கள் ………………………. தனிமங்கள் எனப்படும்
A
பெரும ஊட்டத் தனிமங்கள்
Question 30
தாவரங்கள் விலங்குகளின் கழிவுப் பொருள்கள் சிதைக்கப்பட்டு …………………… உரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
A
இயற்கை
Question 31
டை அமானியம் பாஸ்போட்  DAP ஒரு …………………………. உரமாகும்
A
கலப்பு
Question 32
செயற்கை உரங்கள் நீரில் …………………………… உடையதால் எளிதாக உறிஞ்சப்படுகின்றன.
A
கரையிம் தன்மை
Question 33
தாவரப் பாகங்களின் செல் சாற்றினை உறிஞ்சும் பூச்சி ……………………………………
A
இலைத்தத்துப் பூச்சி
Question 34
தாவரங்களில் காற்றின் மூலம் பரவும் நோய் …………………………….
A
நெல்லின் வெப்பு நோய்
B
பாக்டீரியா வாடல் நோய்
Question 35
போர்டாக்ஸ் கலவை ஒரு …………………………………
A
பூஞ்சைக் கொல்லி
Question 36
சேமிப்பு தாவரங்களை அழிக்கும் உயிரற்ற காரணி ……………………………..
A
ஈரப்பதம்
Question 37
மரபு வழியில் மாறுபட்ட இரண்டு ஆண் பெண் விலங்குகளை இணையச் செய்வது
A
இனக்கலப்பு
Question 38
பாலில் உள்ள தனிமம்……………………………..
A
கால்சியம்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 38 questions to complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!